DC 5040

Fuel type - Standard kerosene type JET A1 / TR0 / F34 / F35

DC 5530

Carburant type kérosène type JET A1 / TR0 / F34 / F35

DC 6540

Fuel used : standard kerosen JET A1 / TR0 / F34 / F35 type